Logo


Seminar

Seminar

 

ÅRETS SEMINARPROGRAM: 

 

Les konferanseheftet digitalt her

 

Og her finner du presentasjonene til noen av seminarholderne


 

Løft blikket!

Global kirke og lokal menighet

Hvordan samarbeide med misjonsorganisasjoner slik at det både beriker trosopplæringen og betyr noe i det internasjonale samarbeidet? Ideer og inspirasjon til hvordan dette kan gjøres i din lokale menighet.

Med
Tonje Vilberg Bjerkreim - diakon i Ålgård menighet
Åshild Moen Arnesen - kateket i Hobøl og Tomter menigheter
Hilde Skaar Vollebæk - assisterende generalsekretær
Marianne Haugerud - kommunikasjonsrådgiver i Stefanusalliansen.

 

Klokkene kaller og sender

Gjenoppdag misjon som sentrum i gudstjenesten

I gudstjenesten deler mennesker tro her og nå, samtidig er man en del av et større gudstjenestefeirende fellesskap. Seminaret skal gi hjelp til å gjenoppdage misjon som sentrum i gudstjenesten. Du vil få tips til hvordan du kan synliggjøre misjon overfor barn og unge i gudstjenesten, og du vil få lære nye sanger og liturgi som synliggjør et globalt perspektiv.

Med 
Ingvald Frøyen - sokneprest i Førde menighet 
Silje Johnsen - trosopplærer i Sandnessund og Hillesøy menigheter
Hans-Olav Baden - kirkemusiker i Holmlia menighet
Torbjørg Torp Nilssen - tekstforfatter og høyskolelektor på MF.


 

Velkomen, alle døypte!

Panelsamtale om møter med døypte og ikkje-døypte born i trusopplæringa​

Ikkje alle som kjem til kyrkja er døypt. Det utfordrar oss i måten vi talar om dåp på. Kva tenkjer vi eigentleg om dåpen si betyding? Og korleis møter vi born og deira foreldre på ein god måte? Ein samtale om dåp med utgangspunkt i case frå trusopplæringa.

Med
Kristin Graff-Kallevåg - førsteamanuensis på MF
Johannes Wilberg Halvorsen - menighetspedagog i Halden
Kari Mangrud Alvsvåg - prost i Sarpsborg
Stein Reinertsen - biskop i Agder og Telemark.


 

#Deletro

Historiefortelling i sosiale medier

Å fortelle gode historier sender budskapet lenger ut og med bedre effekt. Hvorfor er dette så viktig for kirken? Hva slags innhold fungerer godt? Hvordan formidle det i menighetens sosiale medier? Dette seminaret gir både inspirasjon, kunnskap og konkrete tips.

Med Astrid Valen-Utvik - rådgiver i Valen-Utvik AS. Astrid er opptatt av bedrifters hverdagskommunikasjon i sosiale medier, og ble i 2017 kåret til Årets sosiale medie-personlighet.


 

Veahket mu du sáni oahppat - Hjelp meg å lære ditt ord

Hvordan integrere samisk innhold i trosopplæringen?

Samiske barn finnes i hele Norge og alle har rett til samisk trosopplæring. Men hvordan integrere samisk innhold i trosopplæringsaktiviteter, overalt? Sammen lærer vi samiske salmer, sanger, bønner og hører om fortellingens betydning i samisk kristen tenkning. (Seminaret vil foregå på norsk).

Med Johan Máhtte Skum, rådgiver for Samisk kirkeråd og kirkemusiker

 


 

Tru for kvardags- og vaksenliv

Trusopplæringsopplegg for vaksne i folkekyrkja

Korleis gje vaksne oppdatert kunnskap og rom for refleksjon over kristen tru? Korleis nå breitt og treffe folk «der dei er»? Seminar om trusopplæring for vaksne, med vekt på praksis for konfirmantforeldre.

Med 
Randi Langkaas - kateket i Sjømannskyrkja
Gunnfrid L. Øierud - rådgjevar på IKO Kirkelig pedagogisk senter.


 

Blant skriftlærde og farisearar

Om bibelbruk i trusopplæringa som kan ramma jødane

Kva seier vi om farisearen som sto i tempelet og skrøyt av seg sjølv, eller om presten som gjekk forbi den skadde mannen? Målet med dette seminaret er å reflektera over eiga bibelformidling, øva opp eit årvakent blikk for antijødisk bruk av bibeltekster, og presentere alternative modeller for bibelbruk.

Med 
Gunnar Haaland - førsteamanuensis på OsloMet
Eliana Hercz - jødisk vegvisar, dialogpilot og student på TF.


 

Dere har hørt det er sagt ...

Hvordan snakke om andre religioner i trosopplæringen?

Barn og unge vokser opp i et samfunn med et mangfold av tros- og livssyn, et debattklima som er polariserende der det er lett å ty til stereotypier. Hvordan bidrar trosopplæringen til rom for samtale om eget ståsted og likeverd for annerledes troende? Hvordan snakker vi om andres tro og livssyn? Og hvordan kan vi bli bevisst vårt eget språk og stereotype forestillinger? Seminaret vil inneholde praktiske øvelser og praksisrefleksjon som kan brukes i ungdomsarbeid og staber.

Med Hanna Barth Hake og Tonje Kristoffersen fra Kirkelig dialogsenter i Oslo.

 


 

Ungdomsarbeid som lykkes

Hva får et ungdomsarbeid til å lykkes over tid?

Hvilke ledelsesdynamikker utspiller seg i vitale ungdomsarbeid? Bård og Knut deler funn fra et nylig avsluttet forskningsprosjekt. Seminaret gir deg også konkrete innspill til hvordan denne forskningen kan være en hjelp inn i eksisterende ungdomsarbeid, og for dem som tenker på å starte opp noe nytt.

Med
Knut Tveitereid - førsteamanuensis i praktisk teologi
Bård Eirik Hallesby Norheim - førsteamanuensis i teologi på NLA Høgskolen.
Respons: Ingeborg Holberg Heggen - kapellan i Fornebulandet menighet.


 

Å dele tro, tid, ting og talent

La barna få oppleve at de er del av en større verden

NMSU har laget undervisningsmateriell til bruk i trosopplæring. I oppleggene er det fokus på å dele tro, tid, ting og talent. Seminaret vil ta utgangspunkt i disse ressursene, samt erfaring fra menighet og annen formidling til barn. Her får du eksempler på fortellinger formidlet med lekende pedagogikk. Seminaret inneholder praktiske eksempler og inspirerende oppgaver du kan bruke til å jobbe med kirkens oppdrag sammen med barna.

Med Dorrit Vignes Isachsen - organisasjonssjef i NMSU og Karen Kilane - tekstforfatter, pedagog og konsulent.


 

Let it go!

Film i trusopplæringa, med Disney som case

Kva svar gjev populærkulturen på dei store spørsmåla – og korleis knyta an til desse i møte med born og unge? Eit praktisk seminar om bruk av film i trusopplæringa, med vekt på tweens.

Med Margunn Serigstad Dahle - førstelektor på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Anne Solfrid Brennhovd - redaktør i Damaris Norge.


 

Du lyser din fred over barnet

Et lekende seminar med salmer, sang og bevegelse

Hvordan bruke sang og bevegelse i forskjellige aldersfaser? Hvilke Gudsbilder formidler vi gjennom sangene? Vi skal synge om Bibelen, om Jesus, om jorden, vennskap, tro og livet.

Med Sindre Hovland - kantor og trosopplærer og Margrethe Vang Nedregård - diakon og musikkpedagog i Vestre Toten menighet.


 

Globalt disippelskap og misjon  

Hva har disippelskap, etterfølgelse og misjon å si i dagens mangfoldige verden? 

Misjonsforståelsen og praksis har forandret seg de siste 30 årene. Seminaret løfter fram ulike tilnærminger til misjon, lokalt og globalt. Hvordan kan kirken ivareta sitt oppdrag: å dele troen gjennom etterfølgelse og handling?

Med Berit Hagen Agøy - internasjonal direktør, Knut Hallen - daglig leder SMM-Samarbeid Menighet og Misjon i Kirkerådet og Atle Sommerfeldt - biskop i Borg.


 

Kropp er topp  

Praksisverksted om positiv seksualitet og gode grenser

Hvordan kan vi gi unge i trosopplæringen et positivt syn på egen kropp og seksualitet, og styrke modning og utvikling gjennom dette?
Å få kontakt med egen kropp og å identifisere egne reaksjoner kan gi hjelp til både å styrke egne grenser og selvfølelse, og hjelp til å forstå andre og deres grenser. Vi bruker dramapedagogiske øvelser, lek (latter) og refleksjon. Du får innspill til aktiviteter du kan ta med hjem og bruke der du er.

Med Turid Skorpe Lannem - daglig leder på Kirkelig Ressurssenter og Marius Sørensen - dramapedagog og trosopplæringsmedarbeider i Bodø domkirke.


WORKSHOPER FRA UKM

Mange av seminarene på Trosopplæringskonferansen handler om tema Ungdommens kirkemøte (UKM) er opptatt av. På konferansen er det to workshoper som arrangeres direkte i forlengelse av aktuelle saker fra UKM: UKM 5/18 Kirkens ansvar for barns rettigheter og UKM 6/18 Konfirmert, hva nå? Ung i kirken 15-30 år. Disse er planlagt og gjennomføres av ungdommer.

Lytt til barn!

Hvordan kan vi styrke barns medvirkning i kirken?

Barns rett til medvirkning er en av de grunnleggende prinsippene i Barnekonvensjonen. I workshopen vil vi sammen utforske hva barns medvirkning handler om og hvordan vi kan styrke den i menigheten med bruk av Medvirkningskortene.

Med Amanda Anvar og Oscar Østern - Ungdomsrådet i Oslo og Vibeke Kolstø Andersen og Petter Rønneberg - rådgivere i Oslo bispedømme.

 

Konfirmert, hva nå?

Unge i kirken ønsker substans og relasjon

Hvordan kan menighetene legge til rette for at unges spørsmål, uttrykk for tro og tvil, og deres behov for ærlige og ekte relasjoner blir anerkjent og ivaretatt? Hvordan kan gudstjenesten være en ressurs og mulighet for å svare på deres behov?

Med
Benjamin Fjellheim Olsen - frivillig i Ukirke Stavanger
Elin Knudsen - barne- og ungdomskonsulent i NMSU
Anne Margrethe Ree Sunde - prest i Ukirke Stavanger
Tor Magne Nesvik - utviklingsleder i Stavanger kirkelige fellesråd.